Gebruiksvoorwaarden

1. BINDEND EFFECT. Dit is een bindende overeenkomst tussen u en deze website (wij, wij, Non-Profit Organisatie). Door deze internetsite te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze Gebruiksvoorwaarden na te leven. Als u deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment onaanvaardbaar vindt, moet u onmiddellijk de Site verlaten en elk gebruik ervan staken.

2. PRIVACYBELEID. Wij respecteren uw privacy en staan u toe controle te hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens. Een volledige verklaring van ons huidige privacybeleid is te vinden op onze website Ons privacybeleid is uitdrukkelijk opgenomen in deze Overeenkomst door deze verwijzing.

3. MINIMUMLEEFTIJD. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan deze site. U garandeert en garandeert dat u minstens 18 jaar oud bent en in staat bent om deze Overeenkomst vanuit een juridisch perspectief aan te gaan.

4. AANMELDINGEN EN MAILINGS. U heeft de mogelijkheid, maar niet verplicht, om u bij ons in te schrijven of aan te melden. Als u dit doet, gaat u ermee akkoord om verdere e-mail van ons van commerciële aard te ontvangen.

5. E-MAILCOMMUNICATIE. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u uitdrukkelijk in en gaat u ermee akkoord e-mailreacties van ons te ontvangen. Deze e-mailcommunicatie kan commercieel of niet-commercieel van aard zijn. Niet-commerciële e-mails kunnen, maar zijn niet beperkt tot, administratieve problemen en aankondigingen van wijzigingen in deze Voorwaarden, het Privacybeleid of andere sitedocumentatie.

6. NALEVING VAN DE WETGEVING INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM. Wanneer u de site bezoekt, gaat u ermee akkoord de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site wordt te allen tijde beheerst door en onderworpen aan wetten met betrekking tot auteursrechtelijk eigendom en gebruik van intellectueel eigendom. U gaat ermee akkoord geen informatie of inhoud (gezamenlijk Inhoud) te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan wetten met betrekking tot auteursrechtelijk eigendom en gebruik van intellectuele eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schendingen van relevante wetten en voor inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden met behulp van uw gebruikersnaam. De bewijslast dat inhoud geen wetten of rechten van derden schendt, ligt uitsluitend bij u. Alle digital millennium copyright act zaken worden verwerkt in overeenstemming met ons DMCA-beleid, dat u openen via de DMCA-link onderaan de pagina.

7. ONGEPASTE INHOUD. U gaat ermee akkoord geen Inhoud te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden die (a) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend is; (b) pleit voor of moedigt gedrag aan dat een strafbaar feit kan vormen, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke lokale, staats-, nationale of buitenlandse wet- of regelgeving; (c) adverteert of anderszins fondsen vraagt of een verzoek om goederen of diensten is; of (d) geeft medisch advies aan andere gebruikers. Wij behouden ons het recht voor om uw ontvangst, verzending of andere distributie van dergelijk materiaal via de site te beëindigen en, indien van toepassing, dergelijk materiaal van zijn servers te verwijderen. We zijn van plan om volledig samen te werken met wetshandhavingsfunctionarissen of -instanties bij het onderzoek naar elke schending van deze Voorwaarden of van toepasselijke wetten.

8. NALEVING VAN DE WETGEVING INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM. Wanneer u de Site bezoekt, gaat u ermee akkoord de wet te gehoorzamen en de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de Site wordt te allen tijde beheerst door en onderworpen aan wetten met betrekking tot auteursrechtelijk eigendom en gebruik van intellectueel eigendom. U gaat ermee akkoord geen informatie of inhoud (gezamenlijk Inhoud) te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan wetten met betrekking tot auteursrechtelijk eigendom en gebruik van intellectuele eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schendingen van relevante wetten en voor inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door enige Inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden met behulp van uw account. De bewijslast dat inhoud geen wetten of rechten van derden schendt, ligt uitsluitend bij u.

9. GEEN GARANTIES. HIERBIJ WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF. WE STELLEN DE SITE BESCHIKBAAR ZOALS HET IS ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. U NEEMT HET RISICO VAN ALLE SCHADE OF VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE OF DE SERVICE TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WE UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. WE GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE SITE OF DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

10. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U IS BEPERKT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLOREN GEGEVENS, ONGEACHT HET VOORZIENE VERMOGEN VAN DIE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ANDERE MATERIALEN OF DIENSTEN DIE DOOR ONS AAN U WORDEN GELEVERD. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van actie.

11. AANGESLOTEN SITES. Wij hebben geen controle over en geen aansprakelijkheid voor websites of materialen van derden. We werken samen met een aantal partners waarvan de internetsites aan de Site kunnen worden gekoppeld. Omdat we geen controle hebben over de inhoud en prestaties van deze partner- en gelieerde sites, geven we geen garanties over de nauwkeurigheid, valuta, inhoud of kwaliteit van de informatie die door dergelijke sites wordt verstrekt, en we nemen geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, aanstootgevende, onnauwkeurige, misleidende of onwettige inhoud die zich op die sites kan bevinden. Op dezelfde manier hebt u van tijd tot tijd in verband met uw gebruik van de Site mogelijk toegang tot inhoudsitems (inclusief, maar niet beperkt tot, websites) die eigendom zijn van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen garanties geven over en geen verantwoordelijkheid nemen voor de nauwkeurigheid, valuta, inhoud of kwaliteit van deze inhoud van derden, en dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van alle inhoud van derden.

12. VERBODEN GEBRUIK. We leggen bepaalde beperkingen op aan uw toegestane gebruik van de Site. Het is u verboden om beveiligingsfuncties van de Site te schenden of te proberen te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, (a) toegang tot inhoud of gegevens die niet voor u zijn bedoeld, of inloggen op een server of account waar u geen toegang toe hebt; (b) proberen de kwetsbaarheid van de Site of een bijbehorend systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of om beveiliging- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste toestemming; (c) het verstoren of proberen te verstoren van de service aan een gebruiker, host of netwerk, inclusief, maar niet beperkt tot, door het indienen van een virus op de Site, overbelasting, overstroming, spamming, e-mailbombardementen, crashen of het instellen van een DDOS-aanval op de Site; (d) de Site te gebruiken om ongevraagde e-mail te verzenden, inclusief, maar niet beperkt tot, promoties of advertenties voor producten of diensten; (e) het vervalsen van een TCP/IP-pakketkop of een deel van de headerinformatie in een e-mail of in berichten die de Site gebruiken; of (f) proberen om een van de broncode die door ons wordt gebruikt bij het verstrekken van de Site te wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins te verminderen of te proberen te reduceren tot een menselijk waarneembare vorm. Elke schending van de systeem- of netwerkbeveiliging kan u onderwerpen aan burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

13. SCHADELOOSSTELLING. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor bepaalde van uw daden en nalatigheden. U stemt ermee in om ons, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten en kosten) die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de Site, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of uw inbreuk, of inbreuk door een andere gebruiker van uw account, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid of eis, en zullen u redelijke hulp bieden, op uw kosten, bij het verdedigen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten.

14. SCHEIDBAARHEID; Opheffing. Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook van oordeel is dat een beding of voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar is, blijven alle andere voorwaarden onaangetast en volledig van kracht. Geen enkele verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt een verklaring van afstand van enige eerdere, gelijktijdige of latere schending van dezelfde of enige andere bepaling hiervan, en geen enkele verklaring van afstand is van kracht tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van de afziende partij.

15. GEEN LICENTIE. Niets op de Site mag worden opgevat als het verlenen van een licentie om een van de handelsmerken, servicemerken of logo’s te gebruiken die eigendom zijn van ons of van derden.

16. AMENDEMENTEN. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Als we een dergelijk amendement willen aanbrengen, waarvan we vaststellen dat het naar eigen goeddunken materieel is, zullen we:

Publiceer op de website dat er een wijziging zal worden aangebracht.

Indien een bevoegde rechtbank deze wijzigingsbepaling ongeldig maakt, wordt deze wijzigingsclausule beëindigd als onderdeel van deze overeenkomst. Alle wijzigingen in de Voorwaarden zullen toekomstgericht zijn.